Salgsvilkår

Uavhentede varer innen 14 dager sender Posten i retur.
Porto tur/retur for uavhentede varer blir fakturert kunde med tillegg av
returgebyr på 10% av fakturaverdi.

Vi tar forbehold om feil. Det kan ha oppstått feil priser, foto kan avvike
fra produktet og varer kan ha utgått fra leverandør.

På varer som ikke er på lager kan leveringstiden være fra 3-6 uker.

Anvendelse
Disse salgsbetingelsene får anvendelse på alt salg fra Gundersen Sportscar AS, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene før vareleveransen finner sted.

Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkl. mva

Mangler i leveransen
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Gundersen Sportscar AS straks den oppdages, og senest innen 14 virkedager etter at varen er mottatt.

Mangler eller feil ved produktet.
Oppdages det eventuelle feil eller mangler ved et produkt, rapporteres dette innen maksimum 14 dager etter at feilen er oppdaget. Dersom Gundersen Sportscar AS gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Skader på postprodukter
Kontroller mottatt postpakke for ytre skader på emballasje ved utlevering. Konstateres skade må postekspeditør informeres straks og pakken åpnes der og da for kontroll av varen(e).
Oppdages skade på varen(e) ved senere åpning av pakken og dette skyldes skade under transport må postkontoret kontaktes og varen med original emballasje medbringes for kontroll hos postkontoret.
Gundersen Sportscar AS må hele tiden holdes løpende informert og reklamasjon må fremmes straks varen er mottatt og senest innen 7 dager etter utlevering. Ved instruksjon fra Gundersen Sportscar AS om retur skal denne foretas innen 7 dager. Varen skal sendes som Norgespakke, OPPKRAVSFORSENDELSE aksepteres ikke.

Leveringstid
Varer på lager leveres samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom varen ikke er på lager blir leveringstiden avtalt.

Risiko-overgang
Hvis ikke annet er særskilt avtalt på forhånd, går risikoen for skade på varen over på kjøperen i det øyeblikk varen blir overlevert til denne.

Betaling/kreditt
Ved kredittsalg gies det 10 dager kredittid. Det sendes kun ut 1 purring for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette. (Pr. 1.1.2009: 12,5% p.a.).

Salgspant

Gundersen Sportscar AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på faktura summen med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens §3-14 flg. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før varene i sin helhet er betalt, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene overleveres.

Retur gjelder for privatpersoner

Gundersen Sportcar AS følger innen Norge prinsippene i angrefristloven for returer med rett til pengene tilbake. Angrefristloven dekker salg hvor det er selger som tar initiativ til handelen, f.eks. via Direct Mail, eller tilbud til kjøperen ved telefonsalg på selgerens initiativ. Dette gjelder også ved salg via websider. Varen må returneres til Gundersen Sportscar AS innen 14 dager fra mottak. For returer hvor varen ikke er i vesentlig samme stand som ved mottak, gis det ingen returrett med mindre dette er uttrykkelig avtalt skriftlig med Gunderen Sportscar AS på forhånd. I slike tilfeller kan man ikke regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen.

Det er ingen returrett hvor fabrikkforsegling er brutt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefrist) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

Retur gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer godtas uten at dette er avtalt på forhånd. Vi forsøker likevel å være fleksible med å ta varer i retur og ordne en løsning som er akseptabel for begge parter.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Garanti

Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Arbeidspenger eller andre utgifter forbundet med oppstått feil eller brekkasje, dekkes ikke.

Brudd på salgsbetingelser

En avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgsbetingelsene som det ble avtalt ved inngåelse av ordren. Dette bruddet fritar også Gundersen Sportscar AS til å ikke nødvendigvis følge standard salgsbetingelser. Utgifter som påløper Gundersen Sportscar AS på grunn av brudd på salgsbetingelsene skal betales av kjøper.

Kontakt